Русские видео

Иностранные видео
Скачать видео: Скачать MP3: Если кнопки скачивания не загрузились НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу

Альбом «Хошхоног»
https://band.link/HOSHKHONOG

#Хаски #Музыка #БесконечныйМагазин #Music

Хаски - Бесконечный магазин

Director: Dima Maseykin @daltonizm_

CGI: Azamat Sayfullaev @azamaticom

with support of nice folks
Additional modeling - Denis Ivanovskiy @divanovskiy
Matchmoving - Ulyana Zhmailova @ulazhum
Clones sculpting -Rinat Salakhutdinov @rinat__salakhutdinov
Statue sculpting - Chingiz Jumagulov @meshvoid
Keying - Asan Kuzhantaev @asanaly
On-set VFX supervision \u0026 photogrammetry: Azamat Sayfullaev @azamaticom

DoP: Kirill Groshev @kirill.groshev

Cast
Хаски - @papinomoloko

Production - @bakehouse.moscow

Head of production:
Alya Lugovaya @aleyaska
\u0026 Kostya Korobkin @duffus
Producers:
Maxim Malakhov @malakhov__max
Nino Vasilkovskaya @do_filtra
1st AD: Sonya Katulska @sollveig_k

1AC/2AC: Alexander Karasev
Gaffer: Oleg Namakonov @onama
Camera: Elisey Gladnikov @elisey_gladnikov

Props Designer: Karolina Volbin @volbin
Props Designer (dog masks): Eldar Shibanov @dab3r

Stylist: Helena Litvinyuk @lytvah
Stylist Assistant: Evgeniya Voronina @evgeniavoronina
Prosthetics: Dasha Rykova @how_to_dr
Scientist clothing design: Alexander Bayartaev @bayartaev

Stuntman: Alex Shein


Stage manager: Stas Dluzhanskiy @_russian_slave_

Colorist: Yerlan Tanayev @yerrekke
Intro voice: Olga Zubkova
Sound designer - Alexander Borisov @azi_5
Sound designer intro - BollywoodF @jekapilaf

Logo intro animation - Egor Keon @keonkino

Special thanks: Dmitry Shebunin @dmitry_shebunin

Backstage photo: Alexander Emauz @emauz.a
Backstage video: Ksenia Timofeeva @camera_eggplant

special thanx: Anton Mineev @bazed11

Comments